Definition av personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara uppgifter om dig som namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Syfte och laglig grund

När du ingår ett avtal med BoPoolen.nu innebär det att BoPoolen.nu kan behandla de personuppgifter som krävs för att du ska kunna ha ett användarkonto och annonsera på vår hemsida. Till detta behöver vi personuppgifter om dig som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer, liksom adress till bostaden du önskar att hyra ut om denna är en annan än din bostadsadress. Vi behöver också kontaktuppgifterna för att kunna kommunicera med dig i förbindelse med användningen av våra tjänster.

BoPoolen.nu har ett berättigat intresse att behandla uppgifter om annonser och besökshistorik på vår hemsida BoPoolen.nu i syfte att ta fram statistik och rapporter för uppföljning, utvärdering och förbättring av våra tjänster och vår verksamhet. Vi kommer i första hand att samla in information direkt från dig men för att kontrollera att vi har rätt uppgifter kan vi också behöva kontrollera informationen mot offentliga register.

BoPoolen.nu har en rättslig förpliktelse att lämna ut nödvändig information till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det. BoPoolen.nu bistår t ex polis och andra myndigheter med information om något olagligt förekommer eller misstänks förekomma i samband med annonsering på sidan.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du har ett användarkonto på BoPoolen.nu. Detta gäller dock inte om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna längre.

Personuppgiftsansvarig

Lunds universitets studentkårer (LUS), organisationsnummer 845002-8371, med adress Sandgatan 2, 3 vån, 223 50 Lund, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av dina personuppgifter.

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige att anmäla detta till Datainspektionen.

Dina rättigheter

Du kan när som helst logga in på ditt användarkonto och se vilka uppgifter som du har registrerat om dig själv. Du är också alltid välkommen att kontakta LUS om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig på BoPoolen.nu, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig.

Om du anser att personuppgifterna om dig är otillräckliga, felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas. På din användarprofil kan du själv uppdatera de flesta uppgifter om dig.

Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto själv genom att radera din profil när du är inloggad på ditt konto, eller genom att kontakta BoPoolen.nu. Personuppgifter som har samlats in kommer då att på ett säkert sätt raderas eller avidentifieras så att det inte längre går att koppla dem till dig. Detta gäller dock inte om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen kan ställas till Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om ditt användarkonto är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till bopoolen@lus.lu.se eller ringa oss på telefonnummer 0704-56 11 87. Du kan också skriva till Lunds universitets studentkårer, BoPoolen.nu, Sandgatan 2, vån 3, 223 50 Lund.